تبریک
تبریک دبیرکل به کتابداران حوزه نابینایان به مناسبت روز جهانی نابینایان