فهرست

فرخوان

فراخوان ششمین دوسالانه بین‌المللی «کارتون کتاب»

فهرست

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان سراب

1- کتابخانه عمومی شیخ ولی الله اشراقی

آدرس: شهرستان سراب، شهر سراب، خیابان شهید بهشتی ، روبروی خوابگاه دانشجویی
تلفن: 04143223435      کدپستی: 5471887811
زیربنا: 660         سال تاسیس : 1346


۲-  کتابخانه عمومی شاه قاسم انوار سراب


آدرس: شهرستان سراب، شهرسراب، خیابان معلم، پشت هنرستان کشاورزی
تلفن: 04143235979     کدپستی: 5471953443
زیربنا: 678               سال تاسیس: 1381


3-  کتابخانه عمومی شهدای فرکوش


آدرس: شهرستان سراب ، کیلومتر 10جاده اردبیل، روستای فرکوش
تلفن: 04143266631            کدپستی: 5478135352
زیربنا: 150                  سال تاسیس: 1382


4-  کتابخانه عمومی بوستان دانش